Uppdrag och organisation

ETIM International är den sammanhållande organisationen för ETIM och har till uppgift att publicera den officiella versionen av ETIM samt verka för utveckling och marknadsföring av ETIM inom Europa och även internationellt.

ETIM Sverige förvaltar den svenska översättningen av ETIM och samordnar den svenska marknadens behov av förändringar i ETIM.

ETIM_organisation

Mårten Alrenius, Sveriges Elgrossister, är ETIM Sveriges representant i ETIM International. ETIM Sverige drivs genom en referensgrupp bestående av representanter från leverantörer och grossister inom el-, VVS-och byggmaterialhandeln, där var part bidrar med egna resurser. Referensgruppen är bemannad med representanter från:

Referensgruppen utser arbetsgrupper inom respektive produktområde som agerar remissinstans för ändringsbegäran samt verkar för att svenska krav och behov tillgodoses i ETIM.

ETIM Sveriges huvuduppgifter

  • Översättning till svenska av aktuell ETIM version och dess klasser, egenskaper, värden och enheter samt att definiera tillämpliga svenska synonymer
  • Informera om ETIM samt distribuera aktuell ETIM-modell på svenska till marknadens parter
  • Hantera ändringsbegäran för nya eller befintliga klasser och egenskaper för den svenska marknadens behov
  • Identifiera och förmedla information om tillämpliga standarder för att förmedla ETIM data, exempelvis BMEcat
  • Vara ETIM Sveriges representant i ETIM International

Dessutom ska ETIM Sverige vara koordinerande för att tillsammans med marknadens parter utvärdera ändringsförslag samt ge rekommendationer för beslut.